بلاگ اقوام ایرانی

گزارش چهارمین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه

Categories: بلاگ|

چهارمین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه زیرمجموعه مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی [...]

کتابخانه کودک‌محور روزبهان، پذیرای کودکان ترکمن‌صحرا

Categories: بلاگ|

کتابخانه‌ی روزبهان دبستان روستای مالای شیخ غراوی، در منطقه‌ی ترکمن‌صحرا از اردیبشهت ماه ۱۳۹۸ فعالیت خود [...]

“نقش زنان و جوانان در پیشگیری از تضاد در آسیای میانه”

Categories: بلاگ|

هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی نقش زنان و جوانان در پیشگیری از تضاد در آسیای [...]

گزارش سومین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه

Categories: بلاگ|

سومین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه زیرمجموعه مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی [...]

گزارش دومین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه

Categories: بلاگ|

دومین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه زیرمجموعه مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی [...]

گزارش اولین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه

Categories: بلاگ|

اولین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه زیرمجموعه مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی [...]