مازنی، آمل

ویژگی ها

آثار تاریخی

بزرگان

بازی ها (یک)

بازی ها (دو)

زبان و لهجه