فارس، قزوین

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

بازی ها

بزرگان موسیقی

خاندان ها

زبان و لهجه

صنایع دستی