فارس، سده (خمینی شهر)

ویژگی ها

بزرگان

هنر، فیلم مستند