فارس، سبزوار

ویژگی ها

آثار تاریخی

بازی ها

بزرگان

پوشاک

معیشت