خوزی، عشایر عرب، طایفه بنی کعب

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها