گیلک، لاله دشت (رشت)، آثار تاریخی

گیلک، لاله دشت  (رشت)، آثار تاریخی، پل لاله دشت

این پل ظاهراً متعلق به دورۀ صفویه یا قاجاریه است و بر روی نورود واقع شده است. طول پل 36 متر و عرض آن 4 متر می باشد.

ملّازاده، محمّدی، 201: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات