گیلک، سیاهکل، صنایع دستی

گیلک، سیاهکل، صنایع دستی، سفالگری

سفالگران این منطقه سفالینه های خود را از خاک رس قرمز موجود در منطقه می سازند. تزئین بدنه ها با استفاده از روش مشبک صورت می گیرد و نقوش از سطح بدنه نیمه خشک بریده می شود. از این ظروف در گذشته به عنوان چراغ استفاده می شد ولی امروزه تنها جنبه تزئینی دارد.

کیان اصل، 27: 1386

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات