گیلک، سنگر، پوشاک

گیلک، سنگر، پوشاک

در شهر کوچک سنگر که در نزدیکی رشت واقع شده بود، زنان چادر آبی بر سر می کردند و روبندۀ سفید می زدند. ملاّها عمامه های سفید و سبز بر سر می گذاشتند و بچه ها بجز کلاهی کوچک، به ندرت چیزی بر سر داشتند. لباس کاتبان و بازرگانان شبیه یکدیگر بود و آنها یک طرف عمامۀ خود را در پشت سرشان رها می کردند.کلاه کشاورزانی که در مزارع کار می کردند، لبۀ پهنی داشت.

شهشهانی، 196: 1396

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات