کرد، گوهره (بیستون)، بازی ها

کرد، گوهره (بیستون)، بازی ها، چوزان دو انزان   

تعداد : 2 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: سه تا سنگ ریزه، سه تا چوب یا هستۀ خرما

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: مربعی روی زمین می کشند و زاویه های این مربع را به هم وصل می کنند و از وسط هر ضلع خطی به وسط ضلع مقابل رسم می کنند. بازی آغاز می شود و هریک از طرفین سعی می کند سه سنگ ریزه یا هستۀ خود را در یک امتداد روی محل های تقاطع خط ها قرار بدهد. ضمناً هر بازیکن سعی می کند راه بازیکن حریف را ببندد. هر کس بتواند سه سنگ یا هستۀ خود را ردیف کند برندۀ بازی است.

قزل ایاغ، 464: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات