کرد، کلانتر (قصر شیرین)، بازی ها

کرد، کلانتر (قصر شیرین)، بازی ها، گاو تا گوسال تا پنیر

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

اشیاء: یک تکه چوب، یک تکه کاغذ، یک تکه سنگ

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان گرد هم  نشسته و سه شی مختلف مانند یک تکه کاغذ (پنیر)، یک تکه چوب (گوساله) و یک تکه سنگ (گاو) را هم انتخاب می کنند. استاد بازی (سردار) این سه شی را به پشت خود برده و یکی از آنها را در مشت خود می گذارد و از اولین بازیکن می پرسد: گاو تا گوسال تا پنیر؟ اگر این بازیکن بتواند درست حدس بزند و نام شی مورد نظر را بگوید، برنده می شود و در غیر اینصورت استاد به یکی از بازکنان دستور می دهد: ای چاو بگَره آو (یک چشمش را با آب بگیر). این بازیکن یک چشم او را می بندد و استاد دوباره از او می پرسد: گاو تا گوساله تا پنیر؟ بازنده اگر درست بگوید، این بار برنده می شود و چشم راست او را باز می کنند و در غیر اینصورت استاد دوباره به همان فرد دستور می دهد: آوچاوشی بگره منیر (آن چشم دیگرش را به منیر بگیر) آن گاه چشم دیگر بازنده را هم می بندند و همان فردی که چشمهای او را با دست بسته بود، بر پشت بازنده سوار می شود. حال استاد با انگشت خود به سمت چپ اشاره کرده و می گوید «ای لُولُو». بازنده با شنیدن این حرف باید مسیری را که استاد نشان داده با انگشت نشان دهد و اگر درست بگوید دوباره استاد جهت دیگری را نشان می دهد و از او جواب می خواهد. اگر بازنده جهت ها را درست بگوید چشمش را باز می کنند و آزاد می شود، در غیر این صورت باید به یک یک بازیکنان سواری بدهد.

قزل ایاغ، 497: 1379

کرد، کلانتر (قصر شیرین)، بازی ها، هساره چیم چیم (ستاره من رفتم)

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و در مقابل یکدیگر صف می بندند. استاد بازی که در کنار گروه اول ایستاده شعری را می خواند. در این موقع افراد صف اول به یاران صف دوم حمله ور می شوند. یاران صف دوم باید بلافاصله خودشان را به صف اول رسانده و صف ببندند . اگر بازیکنی از گروه دوم در حین این جابه جایی به دست افراد گروه اول بیفتد، باید به آنها سواری بدهد.

قزل ایاغ، 512: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات