کرد، کرند، پوشاک

کرد، کرند، پوشاک

در شهر کوچک کَرَند، حاکم شهر در فصل بهار کلاه نمدی سیاه بر سر می گذاشت، یک دستمال ابریشمی سفید و سیاه به دور آن می پیچید و یک سرداری و شلوار سیاه می پوشید.

شهشهانی، 183: 1396

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات