کرد، کرمانشاه، پوشاک

کرد، کرمانشاه، پوشاک، زنان

زنان کرمانشاه از شال سیاه برای پوشاندن کامل خود استفاده می کردند.

شهشهانی،186: 1396

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات