کرد، کرمانشاه، صنایع دستی

کرد، کرمانشاه، صنایع دستی، قالیبافی

عالی ترین پشم بافی در کردستان و ناحیه اطراف کرمانشاه در غرب و خراسان در خاور ایران بدست می آید.

وولف، 193: 1384

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات