کرد، چقابلک (ماهیدشت)، بازی ها

کرد، چقابلک (ماهیدشت)، بازی ها، توپ قال

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

اشیاء: توپ

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو دسته تقسیم می شوند و پسک می اندازند تا مشخص شود توپ در دست کدام گروه است. یکی از بازیکنان گروهی که توپ را در دست دارد با توپ جلو می آید و به یکی از بازیکنان حریف می گوید: «بیا به تو نان بدهم» و توپ را در دست او می گذارد و او هم توپ را دوباره توی دست بازیکن می گذارد و می گوید: «نانت مال خودت» بازیکنی که نان را گرفته آن را به طرف گروه مقابل پرتاب می کند. اگر توپ به کسی بخورد آن بازیکن می سوزد و به همین ترتیب بازی با سایر بازکنان هم اجرا می شود.

قزل ایاغ، 457: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات