کرد، هفت آشیان (سنقر)، بازی ها

کرد، هفت آشیان (سنقر)، بازی ها، خُرِم خُرِم خُرمایله

تعداد: گروهی

جنس: دختران

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: دخترها صف می بندند و به سینۀ خود می زنند و شعری را می خوانند که شروع آن این است: «خُرم خُرم خرمایله     هَسار کَه اسمایله»

قزل ایاغ، 468: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات