کرد، فیش خواران (کنگاور)، بازی ها

کرد، فیش خواران (کنگاور)، بازی ها، چال چال (چاله – چاله)

تعداد: حداقل 2 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: تعدادی گردو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان چاله ای کنار دیوار میکنند و بین دو نفر پشک می اندازند تا معلوم شود چه کسی پاچال می نشیند. نفر بعدی گردوهای خود را یکی یکی به طرف گودال می اندازد. اگر تعداد گردوهای او که در گودال می افتد زوج باشد، بازیکن پاچال باید دو برابر تعداد گردوهای او به او گردو بدهد. اما اگر گردوهای او فرد باشد، بازیکن پاچال گردوهای او را بر میدارد. هرگاه کسی که گردو پرتاب می کند فقط یک گردو برایش بماند. می تواند از یک سنگ هم استفاده کند. در این حالت به بازیکن پاچا اعلام می کند «طاق و گاو» و هر دو را پرتاب می کند که اگر هر دو در چاله بیفتد او برنده می شود، ولی اگر فقط گردویش به چاله بیفتد، آن هم نصف پاچال خواهد شد و وقتی گردوی بازیکن تمام شد از دور مسابقه بیرون می رود.

قزل ایاغ، 460: 1379

کرد، فیش خواران (کنگاور)، بازی ها، کاب

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

اشیاء: یک عدد توپ

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند. سپس پشک انداخته و توپ در دست یکی از دو گروه قرار می گیرد. نفر اول آن گروه توپ را با دست به زمین می زند و این عمل را تا افتادن توپ ادامه می دهد. هر چند بار که بتواند توپ را به زمین بزند، جزو امتیازات گروه او محسوب می شود.

قزل ایاغ، 486: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات