کرد، سرخه دیزه (کرند)، بازی ها

کرد، سرخه دیزه (کرند)، بازی ها، چخ قاو (با دست و پا زدن)   

تعداد: 6 نفر

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان و نوجوانان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: دایره ای به شعاع دو متر روی زمین می کشن و بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی در داخل دایره جای می گیرد. بازیکنانی که در خارج دایره هستند به داخلی ها می گویند «چخ قاو» و داخلی ها دستشان را به بیرونی ها می دهند. بیرونی ها سعی می کنند آنها را بیرون بکشند، بنابراین با دست و پا آنها را می زنند.

قزل ایاغ، 461: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات