کرد، بیستون، آثار تاریخی

کرد، بیستون، آثار تاریخی، کاروانسرای بیستون

این کاروانسرا در دورۀ صفوی و با پلان چهار ایوانی ساخته شده است، و دارای 47 اتاق برای مسافران است. نمای خروجی شامل یک دروازۀ ورودی و هفت خان طاق نما در هر طرف دروازه است.

کیانی، 131: 1385

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات