لر، لر کوچک، عشایر، پوشاک زنان

لر، لر کوچک، عشایر، پوشاک، زنان

در یکی از اسناد و مدارک در مورد کت های عشایر کوچرو که آستین های گشادی داشت، توضیحاتی آمده است. در زیر عمامه، کلاه بافتنی کوچکی بر سر می گذاشتند. آنها شلوارهای رنگارنگی می پوشیدند که در قسمت قوزک پا تنگ می شد و در آنجا منگوله هایی بر روی پایشان آویزان می شد. لباسشان که بلند بود و تا روی پایشان می رسید، کاملاً مناسب عادت روی زمین نشستن آنها بود. گردن آن ها را تعداد زیادی منگوله و مهره زینت می داد. در ضمن، گاهی هم عمامه های خود را با جواهراتی تزیین می کردند. در گزارشات، به زن مسنّی نیز اشاره شده است که چادر نخی سفیدی بر سر داشت.

شهشهانی، 183: 1396

لر، لر کوچک، عشایر، پوشاک، زنان، عمامه

در چادرهای کوچرو ها (در الشتر، خاوه و ایوَتوند) زنان عمامه بر سر می گذاشتند. در اسناد و مدارک موجود، بارها به این عمامه های بزرگ اشاره شده است. در ضمن، گاهی هم عمامه های خود را با جواهراتی تزیین می کردند.

شهشهانی، 183: 1396

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات