لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، آتش بیار

تعداد: 5-10 نفر

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: از میان بازیکنان یک نفر استاد (هالو) می شود و خود، یک نفر را به شاگردی انتخاب میکند. بقیه بازیکنان به شاگرد حمله می کنند و اگر بتوانند او را بگیرند، آنقدر او را کتک می زنند تا بالاخره فرار کرده و نزد استاد برود. در این موقع استاد، لی لی کنان به بقیه افراد بازی حمله می کند. آنها هم سعی می کنند استاد را بزنند و از دسترس او فرار کنند. اگر استاد (هالو) موفق به گرفتن یکی از آنها شود، آن بازیکن باید جای او را بگیرد و اگر در حین حمله از حالت لی لی خارج شود و پایش را زمین بگذارد، بازی را باخته است. با بازنده شدن هالو، شاگرد حملۀ خود را شروع می کند و سعی می کند با گرفتن یکی از بازیکنان خود و هالو را نجات دهد که در غیر اینصورت هر دو نفر بازنده می شوند.

قزل ایاغ، 611: 1379

لر، لر کوچک، عشایر ، بازی ها، آسمو چه رنگه        

تعداد: 2 نفر

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: دو بازیکن پشت به هم می ایستند و بازوان خود را در هم قلاب می کنند. یکی دیگری را بالا برده و می پرسد آسمان چه رنگ است او هم در همان حال جواب می دهد بعد دیگری همان کار را تکرار می کند.

قزل ایاغ، 611: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، اساره شِب شِب

نام دیگر بازی: گل زر (golezera)

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

اشیاء: یک قطعه چوب به طول 20-30 سانتیمتر

محل اجرا: فضای باز

زمان اجرا: شبها

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و یک نفر را به عنوان استاد (داور) انتخاب می کنند. بعد افراد دو گروه چشمهایشان را می بندند و استاد ضمن گفتن عبارتی، چوبی را که در دست دارد به سمتی پرتاب می کند. بعد از پایان کلمۀ آخر عبارت، بازیکنان چشمهای خود را باز می کنند و به جست و جوی چوب روانه می شوند. گروهی که با دقت به صدای پرتاب چوب گوش کرده باشد، آن را زودتر پیدا کرده و از گروه دیگر سواری می گیرد.

قزل ایاغ، 611: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، اکل مکل         

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای بسته

نحوه بازی: بازیکنان کنار هم می نشینند و پاهای خود را دراز می کنند. بعد یکی از آنها در حالیکه به پاهای یک یک آنها می زند، قصه ای منظوم را می خواند.

قزل ایاغ، 612: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، الکو             

نام دیگر بازی: الک دولک

تعداد: 2-6 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: یک تکه چوب به طول حدود 80 سانتیمتر، یک چوب به طول حدود 30 سانتیمتر

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا چوب کوچکتر (چوال) را روی دو تکه سنگ یا آجر می گذارند، بعد با چوب بلند به آن می زنند تا کمی به هوا بلند شود، سپس با ضربه ای شدید، آن را به طرف زمین بازی پرتاب می کنند، اگر بازیکنان بتوانند خود را به سرعت به آن رساند و آن را در هوا بگیرند، بازی را برده اند. اما اگر فقط دست کسی به چوب بخورد، فردی که چوب را پرتاب کرده بازنده می شود. در صورتی که هیچ یک از این دو مورد پیش نیاید، چوب الک (چوب بزرگ) را به طرف محل بازی “داگله” پرتاب می کنند و اگر به چوب دولک بخورد، باخته اند. به هنگام پرتاب چوب کوچک، اگر کسی نتواند با چوب  بلند به زیر آن (دولک) بزند، اصطلاحاً می گویند «شپ» شده، سه بار شپ شدن در بازی، باعث سوختن و یا محروم شدن از یک دور بازی می شود.

قزل ایاغ، 612: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، انی منی       

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

اشیاء: یک عدد کلاه

محل اجرا: فضای باز

زمان اجرا: اعیاد و جشن ها

نحوه بازی: ابتدا دو نفر از میان بازیکنان استاد می شوند. این دو نفر یا به صورت توافقی و یا به صورت قرعه کشی یاران خود را انتخاب می کنند. بعد «تر و خشک» می کنند تا گروه شروع کنندۀ بازی را تعیین کنند. افراد گروهی که در «تر و خشک» بازنده شده اند دایره وار و به فاصلۀ یک تا دومتر از یکدیگر به حالت نیم خیز قرار می گیرند و افراد گروه برنده بر پشت وشانۀ آنها سوار می شوند. کلاه بازی در دست استاد گروه سوار است. استاد پس از رد و بدل کردن جملاتی با یار کناریش، کلاه را به طرف او می اندازد، او هم باید کلاه را بگیرد و به همان ترتیب استاد عمل کرده و کلاه را به نفر بعدی خود برساند. بازی به همین ترتیب ادامه می یابد تا زمانی که کلاه به زمین بیفتد که در اینصورت جای دو گروه عوض می شود.

قزل ایاغ، 612: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، پادشا وزیر

تعداد: 5-10 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: یک عدد کبریت

محل اجرا: فضای بسته

نحوه بازی: بازیکنان دایره وار روی زمین می نشینند. بعد سطوح یک جعبه کبریت را علامتگذاری
می کنند. به این ترتیب که یکی از دو طرف گوگردی آن را «شاه» و دیگری را «وزیر»، قسمت رنگی آن (علامت کارخانه) را « دزد»، پشت آن را «بیکاره» و دو درجه کوچکتر را یکی « هفت سال شاه» و دیگری را «هفت سال وزیر» علامت می زنند. بعد کبریت را به ترتیب روی زمین می اندازند، تا زمانی که ابتدا شاه وزیر تعیین شود. بعد دوباره کبریت را می اندازند تا دزد هم مشخص شود. آن گاه بلافاصله وزیر او را دستگیر کند و شاه هم دستور مجازات او را به وزیر اعلام می کند.

قزل ایاغ، 613: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، تپ تپو       

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای بسته

نحوه بازی: بازیکنان دایره وار گرد هم می نشینند و انگشت سبابۀ خود را روی زمین و جلوی خود
می گذارند. یکی از آنها استاد بازی می شود. استاد هر بار با گفتن نام پرنده، شیء و یا حیوانی دستش را جلو آورده و سپس بلند می کند، بازیکنان باید مراقب باشند و فقط زمانی با استاد همراهی کرده و دستهایشان را بلند کنند که استاد نام پرنده ای (قلاپر) را به زبان بیاورد. اگر در این میان کسی اشتباه کند، او را روی زمین می خوابانند و همگی دستهایشان را روی هم می گذارند. آن گاه یکی از بازیکنان عبارتی را می خواند. پس از آن بازیکن بازنده باید بگوید که دست چه کسی روی همۀ دستها قرار دارد. اگر بار اول درست گفت که بلند می شود وگرنه این کار را آنقدر ادامه می دهند تا جواب صحیح بدهد.

قزل ایاغ، 614: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، ترمغ بازی        

تعداد: 2 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: تعدادی تخم مرغ

محل اجرا: فضای بسته

نحوه بازی: دو بازیکن با چند تخم مرغ شرط بندی می کنند. یکی از آنها نوک تخم مرغش را به نوک تخم مرغ دیگری می زند، تخم مرغ هر کدام که بشکند، باید آن را به دیگری بدهد.

قزل ایاغ، 614: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، جوزو 

تعداد: دو گروه 6-8 نفری

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و دایره ای روی زمین رسم می کنند. بعد قرعه کشی می کنند و افراد یکی از دو گروه، درون دایره پشت به هم زده و می نشینند. گروه دیگر سعی می کند افراد نشسته را از دایره خارج کند. اگر در این میان فردی از آنها توسط گروه نشسته گرفتار شود، دست یا پای او را آنقدر با دندان فشار می دهند تا او تسلیم شده و کلمه «جوز» را بر زبان بیاورد. با گفتن این کلمه جای دو گروه عوض می شود. گاه اتفاق می افتد فرد گرفتار شده از گروه مهاجم آنقدر مقاومت می کند که حتی پوست بدنش کنده می شود، اما کلمۀ «جوز» را بر زبان نمی آورد.

قزل ایاغ، 616: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، دسش ده             

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

اشیاء: یک عدد توپ یا کلاه یا چوب

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند. یک گروه توپ یا کلاه را در دست دارد و آن را برای یاران خود پرتاب می کند. گروه مقابل هم سعی می کند آن را به هرترتیبی شده به دست آورد. این بازی شبیه سازی «رگبی» است.

قزل ایاغ، 619: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، دوز         

تعداد: 2 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: سه عدد ریگ، سه تکه چوب

محل اجرا: فضای بسته

نحوه بازی: ابتدا مربعی روی زمین یا کاغذ رسم می کنند و داخل آن دو مربع دیگر هم می کشند بعد از گوشه های مربع کوچک به گوشه های مربع بزرگ وصل می کنند. هر یک از دو بازیکن مهره های خود را مجموعاً در شش نقطۀ تقاطع خطوط می گذارند. هر یک از دو بازیکن سعی می کنند طوری مهره های خود را حرکت دهند که مانع ردیف شدن سه مهرۀ حریف شود. اگر مهره های بازیکنی در یک خط مستقیم قرار گیرد، آن بازیکن برندۀ بازی خواهد بود.

قزل ایاغ، 619: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، سوار هی سوار        

تعداد: 2 نفر

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازندۀ قرعه کشی، برنده را بر پشت خود سوار کرده و جلوی یکی از عابران را می گیرد و از او سو ال می کند که پیاده سوار باشد یا اینکه سوار سوار باشد و باید هر چه که عابر بگوید، اجرا شود. اگر عابر بگوید که سوار پیاده شود، جای دو نفر عوض می شود و اگر بگوید، سوار باشد باید از عابر دیگری بپرسند که چه کار کنند.

قزل ایاغ، 619: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، قاز و قیز

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

اشیاء: 10 عدد ترکۀ چوبی به طول یک متر

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا چوبها را در یک ردیف و به فاصلۀ یک پا از یکدیگر روی زمین می چینند. بعد به قید قرعه یک نفر از بازیکنان، بازی را به این ترتیب شروع می کند که با یک پا (لی لی کنان) از روی تک تک چوبها می پرد، بدون آنکه پایش به آنها برخورد کند. پس از گذراندن این مرحله، بازیکن باید مسیر چوبها را به صورت مارپیچ و بدون برخوردن به آنها طی کند. بعد از آن فاصلۀ چوبها را زیادتر می کنند و او باید این بار یک پایی بر روی تک تک چوبها پا بگذارد، البته بدون اینکه آنها را بغلتاند. اگر بازیکنی بتواند این سه مرحله را با موفقیت بگذراند برندۀ بازی شناخته می شود.

قزل ایاغ، 622: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، قایم قایم کنی      

نام دیگر بازی: قایم موشک

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا استاد بازی “دایاکو” با انگشتان سبابه و ابهام دودست، دایره ای درست می کند. بعد بازیکنان انگشت خود را داخل این دایره می برند. آن گاه استاد از هرکدام آنها سوالی می کند و جوابی می شنود و سپس ناگهان دایره را می بندد. بازیکنی که انگشتش در دایره مانده باشد، گرگ می شود و استاد چشمان او را می بندد تا دیگران خود را پنهان کنند پس از بازکردن چشمهای گرگ، هر یک از بازیکنان سعی می کند خود را به استاد رسانده و همان جا بنشیند و اگر کسی در میان راه به دست گرگ گرفتار شود، خود گرگ می شود و باید چشم بگذارد.

س.ع

قزل ایاغ، 622: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، قیقاج با اسب و چوب بازی  

تعداد: 2 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: اسب و چوب (به تعداد بازیکنان)

گروه سنی: بزرگسالان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: در این بازی که به مهارت و ورزیدگی خاصی نیاز دارد، دو سوارکار هر یک با چوبی در دست با عملیات رزمی – نمایشی به مقابله با هم می پردازند دو سوارکار چهار نعل از فاصله ای حدود صدمتر، به طرف هم می تازند و با رفت و برگشت و دور زدن قیقاجی به یکدیگر نزدیک شده و چوب هایشان را مانند تفنگ به طرف هم می گیرند و عملیاتی را انجام می دهند.

قزل ایاغ، 623: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، کازِکیز           

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

اشیاء: 5 قطعه چوب به طول 1-5/1 متر و به قطر 2-5 سانتیمتر، یک قطعه سنگ

گروه سنی: بزرگسالان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا چوبها را با فاصلۀ حدوداً نیم متر از یکدیگر به طور موازی با هم روی زمین قرار
می دهند. یک تکه سنگ را هم در یک متری چوب اول یا آخر می گذارند چوب اول را « مار» و سنگ را هم «آش» می نامند. اولین بازیکن لی لی کنان از پشت چوب اول پرش خود را شروع می کند و با هر پرش بدون اینکه پا روی چوب « مار» بگذارد، روی یک یک چوبها قدم می گذارد. پس از اینکه این مرحله را سه بار تکرار کرد، بازیکن می تواند روی سنگ (آش) استراحت کند و حتماً باید هنگام پاگذاشتن روی آن کلمۀ «آش» را بگوید. در مرحله دوم بازیکن مسیر چوب ها را به طور مارپیچ، لی لی کنان طی می کند مرحلۀ سوم، مشابه مرحلۀ اول است با این تفاوت که بازیکن باید از بین چوبها پرش کند و پای خود را روی چوب ها نگذارد. بازیکنی که این مراحل را با موفقیت بگذراند، برندۀ بازی خواهد بود. زمانی بازیکن می بازد که با پا روی چوب «مار» بگذارد، یا در مرحلۀ اول بین چوبها پرش کند، یا در مرحلۀ دوم و سوم روی چوبها پا بگذارد.

قزل ایاغ، 623: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، کران  

نام دیگر بازی: جوزو

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و خطی به طول 5/1-1 متر روی زمین می کشند که به «کر» موسوم است. بازیکنان دو گروه به فاصلۀ نیم متر از خط کر (در دو طرف خط) به صورت دو ستون مقابل هم می ایستند. افراد هر گروه دو دست را دور کمر نفر جلویی خود محکم قلاب می کنند. فقط کمر نفر آخر و دستهای نفر اول هر گروه آزاد است. باید نفر جلویی هر گروه طوری انتخاب شود که از نیرومندترین بازیکنان باشد. این دو نفر دستهای یکدیگر را محکم می گیرند و هر گروه سعی می کند افراد گروه مقابل را از خط «کر» گذرانده و به سمت خود بیاورد. این کشش و زورآزمایی آنقدر ادامه می یابد تا اینکه یک یا چند نفر از یک گروه به سمت گروه دیگر کشیده شوند. این چند نفر بازنده می شوند و از دور بازی کنار می روند، بازی با نفرات باقیمانده به همان ترتیب دوباره انجام می شود، با این تفاوت که در این مرحله کار برای یک گروه مشکل تر می شود، چون تعداد آنها کمتر از گروه دیگر است. این بار هم بازنده ها از هر گروهی که باشند به کنار می روند و بازی را به همین ترتیب ادامه می دهند تا جایی که همۀ نفرات یک گروه به طرف گروه دیگر کشانده شوند. برنده گروهی است که بتواند گروه مقابل را به سمت خود بکشاند.

قزل ایاغ، 624: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، کشتی لُری    

نام های دیگر: کشتی دست زیر بالا، سافونه

تعداد: 2 نفر

جنس: پسران

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: کشتی با لباس محلی و پای برهنه انجام می شود، با دست زیر بالا شروع و برخلاف کشتی های فرنگی و آزاد کشتی گیران تنها از دست برای دست و از پا جهت پا استفاده می کنند. استفادۀ دست برای پا یا بالعکس خطا محسوب می شود. فنونی که در این کشتی به کار گرفته می شود عبارت اند از “سنگ”، “پشت پا”، “قلپشته” و “فن کمر”. کشتی گیران برای اجرای فن ها می توانند لباس یکدیگر را نیز بگیرند. در طول مسابقه هیچ گونه اخطاری از جهت کم کاری یا امتیازی از جهت پرکاربودن به کشتی گیران داده نمی شود.

قزل ایاغ، 626: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، کش کله شیر         

تعداد: دو گروه 3-6 نفری

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و هر گروه یک نفر را به عنوان استاد (هالو) تعیین می کند. بعد استاد یک گروه چشمان استاد گروه دیگر را می بندد و به یاران خود فرمان می دهد که هر کدام خود را در جایی پنهان کنند. بعد از پنهان شدن بازیکنان، چشمان استاد را باز می کنند و هر دو به راه می افتند تا استاد گروه دوم به جست و جوی افراد پنهان شده بپردازد. جست و جو با رد و بدل عباراتی بین دو استاد شروع می شود. اگر استاد گروه دوم بتواند یکی از یاران گروه مقابل را پیدا کند برنده است و استاد دیگر باید چشم بگذارد.

قزل ایاغ، 628: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، کلاورونکی           

نام دیگر بازی: فادو

تعداد: 3-10 نفر در هر گروه

جنس: هر دو

اشیاء: کلاه یا پارچه به تعداد افراد یک گروه

گروه سنی: جوانان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. به تناسب افراد یک گروه روی زمین دایره ای می کشند و نقطه ای را هم در فاصلۀ صدمتری از مرکزی بازی به نام «سردالگه» مشخص می کنند. پس از آن قرعه کشی می کنند و در نتیجه یک گروه در حالت نیم خیز روی دایره قرار می گیرد که افراد این گروه همگی کلاه به سر دارند و گروه دیگر دور دایره مستقر می شوند. بازی با حملۀ افراد خارج دایره به قصد ربودن کلاه یکی از افراد نشسته، شروع می شود و افراد داخل دایره نیز از خود دفاع کرده و با پا به ساق پای یاران حریفان خود می زنند. اگر پای بازیکن نشسته (داخل دایره) به پای بازیکن گروه مقابل اصابت کند، جای دو گروه عوض می شود و این عمل را اصطلاحاً « قاو» می گویند. در صورتی که افراد خارج دایره بتوانند بدون زده شدن، کلاهی را از سر افراد نشسته بربایند، به دو صورت عمل می کنند. در صورت اول، کلاه را به صورت پنهانی به یکی از بازیکنان که معمولاً زبده ترین آنهاست، واگذار می کنند و در این موقع هر یک از بازیکنان گروه بازنده مسئول گرفتن یک بازیکن از گروه مقابل می شود تا کلاه را پیدا کنند. بازیکنان برنده هم همگی به طرف «سرداگله» می دوند تا کلاه را به آنجا برسانند. اگر گروه بازنده بتواند کلاه را در بین راه از گروه برنده بگیرد و یا طبق قرار اولیه دست به آن بزند، جای دو گروه عوض می شود. صورت دیگر ادامۀ بازی به این ترتیب است که فردی که کلاه را می رباید یا یکی از افراد گروه پس از مشاهدۀ ربودن کلاه، آن را برداشته و به طرف سردالگه می دود و اگر بتواند آن را به هدف برساند، همچنان برنده باقی خواهد ماند. قابل ذکر است که افراد داخل دایره هنگامی که می خواهند با پابه پای حریف خود بزنند، نباید پای خود را بیرون از دایره بگذراند. همچنین اگر هنگام رساندن کلاه به سردالگه، آن را به دیگری پاس دهند و کلاه به زمین بیفتد، به مثابه آن است که گروه مقابل کلاه را از چنگ آنها بیرون آورده باشد.

قزل ایاغ، 626: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، کله رفتن    

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

اشیاء: سه تیر چوبی، یک لنگه کفش یا چیزی مشابه، یک طناب

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا دو تیر چوبی را عمود بر زمین و به فاصلۀ 1-2 متر از یکدیگر در زمین فرو و محکم می کنند. ارتفاع این چوب ها از سطح زمین 2-8 متر می تواند باشد. دو تیر یا چوب محکم دیگر که انتهای آنها دو شاخه است را مانند پل روی دو چوب قرار می دهند. طناب بلند و محکمی را از وسط چوبی که به صورت پل روی دو پایه قرار گرفته، آویزان می کنند و به یک سر آن کفش و یا چیز مشابه دیگری می بندند. بازیکن کفش را وسط دوپای خود قرار داده ودر واقع روی آن مینشیند و با دو دست دیگر طناب را کشیده و خود را بالا می برد، همانند دلوی که به بالا کشیده می شود. بازیکن باید مراقب باشد که طناب را رها نکند و هم چنین دو پایش از کفش جدا نشود که در اینصورت با سرعت به زمین می خورد. اگر بازیکن بتواند خود را تا بالای چوب برساند و از روی چوب بر زانوان خود بوسه بزند، برنده می شود.

قزل ایاغ، 627: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، گرگم گله           

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان

نقش ها: گرگ، چوپان، گوسفندان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان پشت سرهم، در حالیکه دستهایشان را به کمر نفر جلویی خود قفل کرده اند، در یک صف می ایستند و نفر جلویی چوپان و یک نفر از آنها هم به حکم قرعه گرگ می شود. گرگ دور صف می چرخد و می گوید که “گرگِ گله زن” است. نفر جلویی هم پاسخ می دهد که چوپان است و شاخ می زند. گرگ سعی می کند به هر ترتیب که شده یک یک گوسفندان را ببرد و در آخر که تنها یک نفر باقی می ماند، چوپان می گوید که این یکی را به او نمی دهد، چون این گوسفند سرش را می شوید و گرگ هم در جواب می گوید که برای پا شستن خود آن را می برد.

قزل ایاغ، 628: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، گل مشتی         

تعداد: دو گروه 3-10 نفری

جنس: هر دو

اشیاء: یک عدد مهره

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و رو به روی یکدیگر می نشینند افراد گروهی که در پشک انداختن یا شیر یا خط مهره را صاحب شده اند، دستهای خود را زیر یک پارچه برده و دور از چشم حریف، آن را در دست یکی از یاران خود پنهان می کنند. آن گاه دستها را بیرون آورده و از افراد گروه مقابل می خواهند تا دارندۀ مهره را شناسایی کنند، اگر آنها درست حدس بزنند، که مهره را گرفته و خودشان بازی را ادامه می دهند.

قزل ایاغ، 629: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، لیسکو     

تعداد: 2-3 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: تعدادی سکه

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: یکی از بازیکنان یک سکه را تا فاصله ای پرتاب می کند. این سکه محور و هدف بازی می شود. بعد همان بازیکن و همچنین دیگر بازیکنان، هر کدام یک سکه به طرف سکۀ محور پرتاب می کنند، سکۀ هر کدام که به سکۀ اولی (محور) نزدیکتر بود، برندۀ همۀ سکه ها می شود.

قزل ایاغ، 630: 1379

لر، لر کوچک، عشایر، بازی ها، هَلُو       

نام دیگر بازی: هَلِچُو

تعداد: 40 نفر (در دو گروه)

جنس: هر دو

اشیاء: هل (چوبی به طول حدود 15-20 سانتیمتر که دو سر آن تیز است)، چو(چوبی 80-100سانتیمتری)

گروه سنی: نوجوانان

محل اجرا: فضای باز

زمان اجرا: تمام فصول

نحوه بازی: بازیکان با یارگیری به دو گروه تقسیم شده و با شیر یا خط موقعیت دو گروه را در بازی مشخص می کنند. یکی از دو گروه در مبدأ و گروه دیگر با فاصلۀ بیست متر از آن قرار می گیرد. یکی از افراد گروه اول، با چو، هَل را از چالۀ کوچک واقع در مبدد بازی به طرف گروه مقابل پرتاب می کند، اگر گروه مقابل بتواند هل را در هوا با دست بگیرد، جای دو گروه عوض می شود. در غیر اینصورت هل را از همان جایی که روی زمین قرار گرفته، به سمت “چو” که اکنون روی چاله قرار داده شده، پرتاب می کنند. اگر به آن اصابت کرد، بازیکن گروه اول که هل را ابتدا پرتاب کرده بود سوخته است و یار دیگری از این گروه بازی را به همان ترتیب ادامه می دهد اگر همۀ افراد گروه اول به همان  ترتیب بسوزند، جای دو گروه عوض می شود. اما اگر زمانی که گروه دوم هل را به سمت چو پرتاب می کند به آن اصابت نکند، بازیکن گروه اول می تواند سه بار هل را با چوب به سمت گروه دوم پرتاب کند. به این ترتیب که بازیکن با چوب خود یک ضربه بر یک سر هل وارد کرده و هل را به هوا پرتاب می کند و بدون اینکه هل به زمین برسد با ضربۀ دوم آن را از مبدأ دور می کند. به همین صورت مرحلۀ دیگر را هم انجام می دهند. بعد از به پایان رسیدن سه مرحله، بازیکنان گروه دوم هل را به طرف چوب پرتاب می کنند و در صورت اصابت به آن، بازیکن گروه اول سوخته است و فرد دیگری به جای او قرار می گیرد، در غیر این صورت یک امتیاز به حساب می آید و همان بازیکن اولی بازی را طبق معمول ادامه می دهد. در پایان گروهی که زودتر امتیازاتش به حد نصابی که در ابتدای بازی مقرر کرده اند، برسد برندۀ اصلی بازی می شود.

قزل ایاغ، 631: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan