لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپه اشرف آباد

این تپه در نزدیکی تپه سبز در کنار رودخانه مهمه دهلران قرار دارد. آثاری از دورۀ نوسنگی چون میخ های سفالی خمیده و سفال هایی با نقوش سیاه رنگ در آن یافت شده اند. آثار این تپه مشابه آثار فرهنگ مهمه است.

Hole, Frank, 1969: 73

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپه چغا سفید

در سال 1963 کاوش گردید. آثاری از دوره فرهنگی سبز تا مهمه از این تپه به دست آمده است.

Needy James, A, 1994: 73

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپه خزینه

این تپه که در کنار رودخانه دوایریچ قرار دارد در سال 1903 توسط گوتیر و لامپر کاوش شد و آثاری از دوره نوسنگی از دوره نوسنگی در آن یافت گردید.

Gautier, J, E, 1905: 72 -73

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپه سبز

از این تپه در ناحیۀ دهلران آثاری در ده طبقه به دست آمد که به ترتیب از قدیم به جدید شامل چهار مرحلۀ فرهنگی سبز، خزینه، مهمه و بیات می شود. آثار تپه سبز تقریباً متعلق به هزاره ششم پ . م است.

Hole, Frank, 1969: 50 – 64

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپه سفید

در بررسی سال 1961 تعدادی قطعات سفال معرف دوره خزینه از سطح این تپه جمع آوری شد. در بررسی سال 1968 مشخص شد که تپه برای راه سازی نابود شده است.

Neely James A, 1994: 72

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپۀ علی آباد

این تپه در نزدیکی تپه موسیان قرار دارد. بررسی اولیۀ آن به وسیلۀ هیأت فرانسوی به سرپرستی پروفسور گویر و پروفسور لامپر انجام شد.

نگهبان، 414: 1376

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپه علی کش

از تپه علی کش دهلران آثار سه دوره فرهنگی به دست آمد:

1- دوره بزمرده ، 7500 تا 6750 پ . م

2- دوره علی کش ، 6750 تا 6000 پ . م

3- دوره محمد جعفر ، 6000 تا 6500 پ . م

Hole, Frank, 1969: 342 – 354

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپه فروخ آباد (فرخ آباد)

از این تپه در کنار رودخانه مهمه دهلران آثاری از دورۀ نوسنگی به دست آمده که معرف مراحل فرهنگی خزینه، مهمه و بیات هستند.

Neely James A, 1994: 97 -99

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپۀ مراد آباد

این تپه درنزدیکی تپه موسیان قرار گرفته است. بررسی آن به وسیلۀ هیات فرانسوی به سرپرستی پروفسور گوتیه و پروفسور لامپر انجام گردیده است.

نگهبان، 413: 1376

لر، لر بزرگ، دهلران، آثار دیرینه شناسی، تپه موسیان

پروفسور گوتیر و پروفسور لامپر از هیئت باستان شناسی فرانسه آثاری از دورۀ نوسنگی از جمله سفال های نخودی با نقش ردیف بزها و نیز انسان های در حال رقص از این تپه به دست آوردند. آثار این تپه مشابه مرحله فرهنگ مهمه است.

Neely James A, 1994: 88

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan