ترکمن، دادلی قزنین (مراوه تپه)، صنایع دستی

ترکمن، دادلی قزنین (مراوه تپه)، صنایع دستی

بافت قالی و قالیچه، گلیم، نمدمالی و گلدوزی در این روستا رواج دارد. افراد صنایع دستی خود را که اغلب شامل منسوجات است در مقابل مواد خوراکی نظیر قند و چای که مصرف دارد یا پارچه، کفش، ظروف و وسایل زراعی می گیرند.

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات