خوزی، دزفول، پوشاک

خوزی، دزفول، پوشاک، زنان

از شهر دزفول توصیفی از زن جوان متشخص و زیبایی در دست است. او لباس تافتۀ قرمز رنگی می پوشید، کلاهی از ترمۀ کشمیر بر سر می گذاشت، روسری ابریشم بسیار لطیفی به دور گردنش می انداخت و یک جفت جوراب سفید می پوشیدکه منگوله هایش مثل دانه های یاقوتی دیده می شد که روی پایش افتاده است.

شهشهانی، 179: 1396

خوزی، دزفول، پوشاک، مردان

عمامۀ مردان دزفولی سیاه بود.

شهشهانی، 179: 1396

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات