ترکمن، گنبد کاووس، آثار تاریخی

ترکمن، گنبد کاووس، آثار تاریخی، سد کرکس

این سد قدیمی که تاریخ دقیق احداث آن مشخص نیست، بر روی یکی از شاخه های رودخانۀ گرگان رود ساخته شده و به «امان کاله» نیز مشهور است. سد کرکس از نوع سدهای مخزنی است که دارای هستۀ آجری و پوشش خاکی می باشد.

ملّازاده، محمّدی، 193: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات