ترکمن، طایفه یموت، کوچ

ترکمن، طایفه یموت، کوچ

به دلیل وضعیت آب وهوایی و پوشش گیاهی نسبتا یکنواخت حاکم در منطقه، ییلاق و قشلاق به معنی اخص کلمه انجام نمی گیرد و جابجایی بیشتر ایل های دامدار نیمه کوچرو در منطقه گرگان و گنبد غالبا به صورت افقی است.

بهاروند، مشیری

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات