ترکمن، طایفه گوکلان، پوشاک مردان

ترکمن، طایفه گوکلان، پوشاک، مردان، کلاه پوست

ترکمن های گوکلان همیشه با سرپوشه ها، کلاه ها و عمامه های بزرگشان، از دیگران متمایز بودند. ترکمن ها به هنگام جنگ کلاه پوست بر سر می گذاشتند. پولاک نیز به کلاه های پوست برّۀ ترکمن ها که استوانه ای شکل بود و آستر ضخیمی از پارچۀ پشمی داشت، اشاره کرده است.

شهشهانی، 166: 1396

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات