ترکمن، طایفه گوکلان، صنایع دستی

ترکمن، طایفه گوکلان، صنایع دستی، قالیبافی

در قالی های ترکمن عموماً از نقوش شکسته منفصل استفاده می شود که انواع گل هایی هستند که در بین ایلات مختلف ترکمن چون آتابای تکه و جعفربای گوکلان رواج دارد، می توان نقش هایی به نام ساری گل، در تاق گل، آینه گل، تکه گل و… را نام برد که عموماً توسط زنان بافنده بافته می شوند.

ابوذری 28: 1378

ترکمن، طایفه گوکلان، صنایع دستی، چادرشب

چادرشب ها از زمان طایفه گوکلان در کارگاه های کوچک بافندگی از نخ های ابریشمی می بافتند که به واسطه دکانداران ده و شهر در دسترس ترکمن های دشت گرگان قرار می گیرد. پرورش کرم ابریشم و به عمل آوردن ابریشم از کارهای عمده زنان ترکمن گوکلان است که در دهکده های کوهستانی منطقه گوکلان به سر می برند.

پورکریم، 1348

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات