ترکمن، طایفه تکّه، صنایع دستی

ترکمن، طایفه تکه، صنایع دستی، قالیبافی

در قالی های ترکمن عموماً از نقوش شکسته منفصل استفاده می شود که انواع گل هایی هستند که در بین ایلات مختلف ترکمن چون آتابای تکه و جعفربای رواج دارد، می توان نقش هایی به نام ساری گل، در تاق گل، آینه گل، تکه گل و… را نام برد که عموماً توسط زنان بافنده بافته می شوند.

ابوذری 28: 1378

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات