ترکمن، رامیان، پوشاک

ترکمن، رامیان، پوشاک، زنان

زنان لباس محلی دامن چین دار که معروف است به “قملی توسان” و نوعی دیگر که تزئینی است و به آن “یاخالق” و “بریناق” می گویند و نوعی کلاه که به آن “کولته” می گویند بر سر می گذارند و از نوعی کفش به نام “کلوش” استفاده می کنند.

ترکمن، رامیان، پوشاک، مردان

مردان از پیراهن ابریشمی و شلوار جوخه استفاده می نمایند و جهت کار کردن در مزارع و جنگل ها از نوعی کفش به نام “چارق” استفاده می کنند.

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات