بندری، دشتستان، آثار تاریخی

بندری، دشتستان، آثار تاریخی، پل حاجی محمّد رحیم

این پل که مربوط به دورۀ قاجاریه می باشد، بر روی رودخانۀ دالکی، در مسیر کاروان رو شیراز – بوشهر ساخته شده است. طول پل حدود 160 متر و عرض آن 11 متر می باشد و دارای 6 دهانه با ابعاد مختلف است. بر روی پایه های طرفین طاق پل، دوستون سنگی یا میل راهنما دیده می شود.

ملّازاده، محمّدی 83 : 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات