بندری، جزیره هندورابی، معیشت

بندری، جزیره هندورابی، معیشت

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج فارس آمده است: «جمعیت این جزیره به صید مروارید و ماهیگیری مشغول هستند.»

نوری زاده بوشهری، 106: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات