بندری، جزیره لارک، معیشت

بندری، جزیره لارک، معیشت

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج فارس آمده است: «در این جزیره معادن خاک سرخ و گودرز موسوم به بنت الذهب وجود دارد و اکثر مردم این جزیره به صید مروارید اشتغال دارند.»

نوری زاده بوشهری، 106: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات