بندری، جزیره قشم، آثار تاریخی

بندری، جزیره قشم، آثار تاریخی

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج فارس آمده است: «در این جزیره، ظروف سفالی و بعضی اشیای عتیقه یافت می شود. جز قلعه پرتغالی ها و دیوار و بروج مخروبه آن، دیگر آثاری به جا نمانده، فقط چند لوله توپ در این قلعه به نظر می رسد که بعضی از آنها زیر زمین فرو رفته اند.»

نوری زاده بوشهری، 96: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات