بندری، جزیره فرور، معیشت

بندری، جزیره فرور، معیشت

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج فارس آمده است: «سکنه آنجا دارای چند کشتی برای صید مروارید هستند. محل صید مروارید این جزیره در نقطه ای موسوم به نجواست. مردمانش بی بضاعت و غذای اکثر آنها ماهی خشک شده میباشد.»

نوری زاده بوشهری، 105: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات