بندری، جزیره سیری، معیشت

بندری، جزیره سیری، معیشت  

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج نوشته نوری زاده بوشهری آمده است: «سکنه آنجا دارای 20 کشتی برای صید مروارید هستند و مردم این جزیره صید مروارید می کنند.»

نوری زاده بوشهری، 105: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات