بندری، جزیره سیری، جمعیت

بندری، جزیره سیری، جمعیت  

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج نوشته نوری زاده بوشهری آمده است: «سکنه جزیره سیری از طایفه اعراب هوله می باشند.»

نوری زاده بوشهری، 105: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات