بندری، بوشهر، آثار دیرینه شناسی

بندری، بوشهر، آثار دیرینه شناسی، تپه ریشهر

بررسی این آثار که در نزدیکی شهر و بندر بوشهر واقع شده اند، به وسیلۀ هیأت فرانسوی در سال 1913 م. به سرپرستی پروفسور پزارد انجام گردیده است.

نگهبان، 410: 1376

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات