بندری، بندر جاسک، آثار تاریخی

بندری، بندر جاسک، آثار تاریخی

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج فارس آمده است: «در کوهی نزدیک این بندر، آثار قلعه مخروبه وجود دارد که در زمان پرتغالی ها ساخته شده است.»

نوری زاده بوشهری، 89: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات