بلوچ، نیک شهر، آثار دیرینه شناسی

بلوچ، نیک شهر، آثار دیرینه شناسی، قلعه نیک شهر

«این قلعه، بر فراز یک تل سنگی ساخته شده است که در حال حاضر مخروبه است».

افشار 156: 1371

بلوچ، نیک شهر، آثار دیرینه شناسی، تپه جادختران

«این تپه در جنوب نیک شهر و در فاصله 159 کیلومتری چابهار می باشد و مربوط به دوران پیش از تاریخ است».

افشار 156: 1371

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات