بلوچ، عشایر گمشادزهی، فعالیت مردان

بلوچ، گمشادزهی، فعالیت مردان

مردان گهگاه درآوردن “پیش” برای بافتن حصیر و ریسیدن پشم و  مو زنان را یاری می دهند. مردان به ندرت در امور خانه داری و نگاهداری کودکان به زنان کمک می کنند. مردان امور مربوط به چوپانی، نگاهداری دام، تهیه آذوقه خانواده را انجام می دهند.

افشار، 51: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات