بلوچ، عشایر کرد، قلمرو

بلوچ، کرد، قلمرو

مردم طایفه کرد در روستاهای سنگان، تمندان، دهپابید، کارواندر، ده بالا، بیلری، ایرندگان، کمال آباد شهرستان خاش سراوان، ایرانشهر و سیستان زندگی می کنند و در گذشته ناحیه سرحد بلوچستان را در اختیار داشته و دارای نفوذ و قدرت بوده اند.

افشار 73: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات