بلوچ، عشایر هاشم زهی، تیره ها

بلوچ، هاشم زهی، تیره ها

قربان زایی، الله یارزایی، مهدی زایی، کرم شاه زایی، رئیس بر، میربویک زایی، شهدادزایی، کوچک زایی، علی زایی، محمدزایی.

افشار، 92: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات