بلوچ، عشایر ناروئی، تیره ها

بلوچ، نارویی، تیره ها

کندل زایی، فراززایی، خرماماگر، شهبک زایی، کرم زایی، موردزایی، حاجی زایی، افضل زایی، میروزایی، گرخیل، مورپیشی، سبکی، گورگندزایی، سهراب زایی، دراززایی، شیران زایی، زهروزایی، گمشادزایی.

افشار، 60: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات