بلوچ، عشایر میرمرادزهی، تیره ها

بلوچ، میرمرادزهی، تیره ها

میرمرادزهی شامل تیره های زیر می باشد: دهانی، پرکی، سیدزاده، صاحب زاده، گنگدارزایی، شیاه بر، هیبت زایی، سیاه مارزایی.

افشار، 162: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات