بلوچ، عشایر ملک زاده، قلمرو

بلوچ، ملک زاده، قلمرو

مردم طایفه ملک زده درجالق و رنگیان شهرستان سراوان و فنوج و لاشار شهرستان ایرانشهر پراکنده اند.

افشار 167: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات