بلوچ، عشایر ملک زاده، جمعیت

بلوچ، ملک زاده، جمعیت

جمعیت طایفه ملک زاده در سال 1348 ش – حدود 5500 نفر بود، ولی اکنون حدود 9000 نفراند.

افشار 167: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات