بلوچ، عشایر ملک زاده، تیره ها

بلوچ، ملک زاده، تیره ها

تیره های این طایفه عبارتند از: امرا، ملک زایی، ملک نژاد، ملک محمدی، ملکی.

افشار 167: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات