بلوچ، عشایر ملازهی، پیشینه تاریخی

بلوچ، ملازهی، پیشینه تاریخی

بیشتر روحانیون و رهبران مذهبی بلوچستان ملازهی هستند.

افشار 167: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات