بلوچ، عشایر ملازهی، قلمرو

بلوچ، ملازهی، قلمرو

مردم طایفه ملازهی در شهر سراوان و بخش زابلی (مگس) شهرستان سراوان، شهرستان ایرانشهر و شهر زاهدان به سر می برند.

افشار 167: 1370

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات